Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Máy Năng Lượng Mặt Trời
1 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 8.299.000 đ 5.300.000 đ
2 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 8.999.000 đ 5.600.000 đ
3 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 9.990.000 đ 6.400.000 đ
4 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 11.599.000 đ 7.600.000 đ
5 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 12.499.000 đ 8.200.000 đ
6 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 304 (Type 1) 13.799.000 đ 9.400.000 đ
7 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 9.199.000 đ 5.600.000 đ
8 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 10.499.000 đ 6.700.000 đ
9 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 11.909.000 đ 7.600.000 đ
10 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 13.500.000 đ 8.600.000 đ
11 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 14.600.000 đ 9.600.000 đ
12 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 16.000.000 đ 10.600.000 đ
13 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 18.200.000 đ 12.400.000 đ
14 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 12.800.000 đ 8.100.000 đ
15 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 304 (Type 1) 16.300.000 đ 11.300.000 đ
16 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 130lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 9.990.000 đ 6.300.000 đ
17 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 160lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 11.599.000 đ 7.300.000 đ
18 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 180lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 13.099.000 đ 8.400.000 đ
19 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 215lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 15.599.000 đ 10.000.000 đ
20 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 250lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 16.999.000 đ 11.000.000 đ
21 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 300lit ϕ58 SUS 316 (Type 1) 18.999.000 đ 12.300.000 đ
22 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 150lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 11.659.000 đ 7.300.000 đ
23 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 180lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 13.709.000 đ 8.600.000 đ
24 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 210lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 15.269.000 đ 10.000.000 đ
25 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 240lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 17.210.000 đ 11.200.000 đ
26 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 270lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 18.860.000 đ 12.600.000 đ
27 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 300lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 20.999.000 đ 13.600.000 đ
28 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 360lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 24.599.000 đ 16.100.000 đ
29 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 225lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 16.490.000 đ 10.800.000 đ
30 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) Máy Năng Lượng 315lit ϕ70 SUS 316 (Type 1) 22.399.000 đ 14.700.000 đ
31 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 150lit (Type 1) Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 150lit (Type 1) 16.950.000 đ 12.800.000 đ
32 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 220lit (Type 1) Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 220lit (Type 1) 22.150.000 đ 16.900.000 đ
33 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 300lit (Type 1) Máy Năng Lượng Tấm Phẳng 300lit (Type 1) 26.450.000 đ 19.400.000 đ
Bồn Nước Inox
1 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 316 (Type 1) 5.749.000 đ 4.000.000 đ
2 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 1000lit ngang SUS 304 (Type 1) 4.619.000 đ 3.000.000 đ
3 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 304 (Type 1) 4.419.000 đ 2.800.000 đ
4 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 1000lit đứng SUS 316 (Type 1) 5.519.000 đ 3.900.000 đ
5 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 316 (Type 1) 8.799.000 đ 6.200.000 đ
6 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 1500lit ngang SUS 304 (Type 1) 6.989.000 đ 4.500.000 đ
7 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 304 (Type 1) 6.719.000 đ 4.300.000 đ
8 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 1500lit đứng SUS 316 (Type 1) 8.499.000 đ 6.000.000 đ
9 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 316 (Type 1) 11.599.000 đ 8.200.000 đ
10 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 2000lit ngang SUS 304 (Type 1) 9.109.000 đ 5.900.000 đ
11 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 304 (Type 1) 8.759.000 đ 5.500.000 đ
12 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 2000lit đứng SUS 316 (Type 1) 11.199.000 đ 7.800.000 đ
13 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 3000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 3000lit ngang SUS 304 (Type 1) 13.399.000 đ 8.800.000 đ
14 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 3000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 3000lit đứng SUS 304 (Type 1) 12.789.000 đ 8.400.000 đ
15 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 4000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 4000lit ngang SUS 304 (Type 1) 17.139.000 đ 11.100.000 đ
16 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 4000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 4000lit đứng SUS 304 (Type 1) 16.379.000 đ 10.500.000 đ
17 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 5000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 5000lit đứng SUS 304 (Type 1) 20.699.000 đ 13.200.000 đ
18 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 5000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 5000lit ngang SUS 304 (Type 1) 21.549.000 đ 13.800.000 đ
19 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 316 (Type 1) 4.229.000 đ 3.100.000 đ
20 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 6000lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 6000lit đứng SUS 304 (Type 1) 24.459.000 đ 15.900.000 đ
21 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 6000lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 6000lit ngang SUS 304 (Type 1) 25.719.000 đ 16.800.000 đ
22 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 316 (Type 1) 3.389.000 đ 2.600.000 đ
23 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 700lit ngang SUS 304 (Type 1) 3.459.000 đ 2.400.000 đ
24 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 304 (Type 1) 3.309.000 đ 2.200.000 đ
25 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 700lit đứng SUS 316 (Type 1) 4.079.000 đ 3.100.000 đ
26 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 500lit ngang SUS 304 (Type 1) 2.839.000 đ 2.100.000 đ
27 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 304 (Type 1) 2.689.000 đ 1.900.000 đ
28 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 316 (Type 1) Bồn Nước Inox 500lit đứng SUS 316 (Type 1) 3.239.000 đ 2.500.000 đ
29 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 310lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 310lit ngang SUS 304 (Type 1) 2.249.000 đ 1.900.000 đ
30 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 310lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 310lit đứng SUS 304 (Type 1) 2.119.000 đ 1.700.000 đ
31 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2500lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 2500lit ngang SUS 304 (Type 1) 11.289.000 đ 7.400.000 đ
32 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 2500lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 2500lit đứng SUS 304 (Type 1) 10.809.000 đ 6.700.000 đ
33 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 4500lit ngang SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 4500lit ngang SUS 304 (Type 1) 19.219.000 đ 12.700.000 đ
34 Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 4500lit đứng SUS 304 (Type 1) Bồn Nước Inox 4500lit đứng SUS 304 (Type 1) 18.399.000 đ 12.000.000 đ
Bồn Nước Nhựa
1 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 1000lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 3.929.000 đ 2.550.000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 1000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 3.329.000 đ 2.100.000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 1500lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 6.149.000 đ 4.100.000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 1500lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 5.049.000 đ 3.100.000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 2000lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 7.959.000 đ 5.300.000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 2000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 6.559.000 đ 4.000.000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 3000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 9.339.000 đ 5.500.000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 2000lit đứng hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 2000lit đứng hdpe (Type 1) 7.599.000 đ 4.300.000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 4000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 12.219.000 đ 7.100.000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 1500lit đứng hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 1500lit đứng hdpe (Type 1) 5.829.000 đ 3.400.000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 5000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 16.249.000 đ 9.900.000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 1000lit đứng hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 1000lit đứng hdpe (Type 1) 4.019.000 đ 2.500.000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 10.000lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 33.499.000 đ 21.000.000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 500lit đứng hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 500lit đứng hdpe (Type 1) 2.299.000 đ 1.550.000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 700lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 2.849.000 đ 2.000.000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 700lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 2.679.000 đ 1.800.000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 1000lit ngang hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 1000lit ngang hdpe (Type 1) 4.399.000 đ 2.850.000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 500lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 2.049.000 đ 1.550.000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 500lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 1.969.000 đ 1.400.000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa Plasman 500lit ngang hdpe (Type 1) Bồn Nhựa Plasman 500lit ngang hdpe (Type 1) 2.449.000 đ 1.750.000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit ngang Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 300lit ngang Thế hệ mới (Type 1) 1.509.000 đ 1.250.000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit đứng Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 300lit đứng Thế hệ mới (Type 1) 1.309.000 đ 1.000.000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng 2.790.000 đ 2.150.000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng 2.330.000 đ 1.650.000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 1000lit vuông Thế hệ mới (Type 1) 3.300.000 đ 2.800.000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1) Bồn Nhựa 500lit vuông Thế hệ mới (Type 1) 2.340.000 đ 1.800.000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng 2.060.000 đ 1.650.000 đ
28 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng 3.320.000 đ 2.400.000 đ
29 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng 1.510.000 đ 1.300.000 đ
30 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng 4.320.000 đ 3.050.000 đ
31 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng 8.050.000 đ 6.000.000 đ
32 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng 1.170.000 đ 1.100.000 đ
33 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng 10.500.000 đ 7.900.000 đ
34 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng 14.100.000 đ 10.500.000 đ
35 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng 1.650.000 đ 1.200.000 đ
36 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng 1.290.000 đ 1.050.000 đ
37 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng 1.050.000 đ 950.000 đ
38 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới 3.050.000 đ 2.500.000 đ
39 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới 2.250.000 đ 1.800.000 đ
40 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới 1.520.000 đ 1.300.000 đ
41 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới 1.110.000 đ 900.000 đ
42 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới 670.000 đ 650.000 đ
Bồn Nước Inox Công Nghiệp
1 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 7.000lit Đứng INOX 304 29.000.000 đ 23.000.000 đ
2 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 7.000lit Ngang INOX 304 31.000.000 đ 24.500.000 đ
3 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304 32.000.000 đ 24.500.000 đ
4 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304 34.000.000 đ 26.500.000 đ
5 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 9.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 9.000lit Ngang INOX 304 37.000.000 đ 28.500.000 đ
6 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 9.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 9.000lit Đứng INOX 304 35.000.000 đ 26.500.000 đ
7 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304 48.000.000 đ 27.600.000 đ
8 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304 52.000.000 đ 29.700.000 đ
9 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304 58.000.000 đ 35.600.000 đ
10 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304 62.000.000 đ 38.000.000 đ
11 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304 79.000.000 đ 46.500.000 đ
12 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304 83.000.000 đ 47.500.000 đ
13 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304 96.000.000 đ 59.000.000 đ
14 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304 116.000.000 đ 65.500.000 đ
15 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304 145.000.000 đ 79.000.000 đ
16 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304 174.000.000 đ 95.000.000 đ
Bồn Tự Hoại
1 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit (Type 1) Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit (Type 1) 9.299.000 đ 7.100.000 đ
2 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit (Type 1) Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit (Type 1) 6.599.000 đ 5.100.000 đ
3 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit (Type 1) Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit (Type 1) 4.699.000 đ 3.700.000 đ
4 Bồn Tự Hoại Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit (Type 1) Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 500lit (Type 1) 2.699.000 đ 2.200.000 đ
Chậu Rửa Chén Inox
1 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát RA21 inox cao cấp Chậu rửa chén bát RA21 inox cao cấp 710.000 đ 550.000 đ
2 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát RA12 inox cao cấp Chậu rửa chén bát RA12 inox cao cấp 1.090.000 đ 900.000 đ
3 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41005 Dập Liền Khối 1.200.000 đ 900.000 đ
4 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41004 Dập Liền Khối 1.100.000 đ 800.000 đ
5 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41101 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41101 Dập Liền Khối 1.650.000 đ 1.300.000 đ
6 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX42007 Dập Liền Khối 2.250.000 đ 1.800.000 đ
7 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX42101 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX42101 Dập Liền Khối 2.550.000 đ 2.000.000 đ
8 Chậu Rửa Chén Inox Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối Chậu Rửa DX41102 Dập Liền Khối 1.800.000 đ 1.440.000 đ
9 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp 590.000 đ 443.000 đ
10 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp 3.650.000 đ 2.555.000 đ
11 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp 2.950.000 đ 2.065.000 đ
12 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp 2.700.000 đ 1.890.000 đ
13 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp 2.700.000 đ 1.890.000 đ
14 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp 2.650.000 đ 1.855.000 đ
15 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp 2.550.000 đ 1.785.000 đ
16 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp 1.510.000 đ 1.133.000 đ
17 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp 2.850.000 đ 1.995.000 đ
18 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp 580.000 đ 435.000 đ
19 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp 1.420.000 đ 1.065.000 đ
20 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp 1.450.000 đ 1.088.000 đ
21 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp 1.200.000 đ 900.000 đ
22 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp 1.310.000 đ 983.000 đ
23 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp 920.000 đ 690.000 đ
Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh
1 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 1.150.000 đ 978.000 đ
2 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 801V1 VÒI LAVABO DT 801V1 1.150.000 đ 978.000 đ
3 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 809V VÒI LAVABO DT 809V 1.820.000 đ 1.547.000 đ
4 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 808V1 VÒI LAVABO DT 808V1 1.250.000 đ 1.000.000 đ
5 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 901V VÒI LAVABO DT 901V 1.420.000 đ 1.207.000 đ
6 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 803V1 VÒI LAVABO DT 803V1 1.620.000 đ 1.377.000 đ
7 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 1.350.000 đ 1.148.000 đ
8 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 1.850.000 đ 1.573.000 đ
9 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 1.750.000 đ 1.488.000 đ
10 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 1.350.000 đ 1.148.000 đ
11 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 1.190.000 đ 1.012.000 đ
12 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 809S Sen Tắm Cao Cấp DT 809S 1.790.000 đ 1.522.000 đ
13 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 801S Sen Tắm Cao Cấp DT 801S 1.490.000 đ 1.267.000 đ
14 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 902S Sen Tắm Cao Cấp DT 902S 1.790.000 đ 1.522.000 đ
15 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp 501C Vòi chậu Cao Cấp 501C 680.000 đ 578.000 đ
16 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp R805C1 Vòi chậu Cao Cấp R805C1 1.450.000 đ 1.233.000 đ
17 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp R807S Sen Tắm Cao Cấp R807S 1.490.000 đ 1.267.000 đ
Chân bồn nước inox
1 Chân bồn nước inox Bảng Giá Chân Bồn Nước Inox và phụ kiện Bảng Giá Chân Bồn Nước Inox và phụ kiện 160.000 đ 150.000 đ
2 Chân bồn nước inox bồn phụ inox 304 đại thành bồn phụ inox 304 đại thành 1.400.000 đ 1.200.000 đ
Máy nước nóng gián tiếp rossi
1 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 3.267.000 đ
2 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành 3.400.000 đ 3.366.000 đ
3 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành 3.700.000 đ 3.663.000 đ
4 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành 3.550.000 đ 3.515.000 đ
5 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành 3.650.000 đ 3.614.000 đ
6 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành 3.950.000 đ 3.911.000 đ
7 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 3.119.000 đ
8 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 3.020.000 đ
9 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành 2.800.000 đ 2.772.000 đ
10 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 3.020.000 đ
11 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 3.119.000 đ
12 Máy nước nóng gián tiếp rossi Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 3.267.000 đ
ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman
1 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman ống nước nóng PPR & phụ kiện Stroman ống nước nóng PPR & phụ kiện Stroman 0 đ 0 đ
2 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman 0 đ 0 đ
3 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman ống nhựa uPVC & phụ kiện nước lạnh Stroman ống nhựa uPVC & phụ kiện nước lạnh Stroman 0 đ 0 đ
4 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Đai khởi thủy Đai khởi thủy 0 đ 0 đ
5 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Thân co chữ S Thân co chữ S 0 đ 0 đ
6 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Van cầu Van cầu 0 đ 0 đ
7 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Bích nối đơn Bích nối đơn 0 đ 0 đ
8 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Tứ thông Tứ thông 0 đ 0 đ
9 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Y Nối chữ Y 0 đ 0 đ
10 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê cong Nối chữ Tê cong 0 đ 0 đ
11 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê ren ngoài - Thau Nối chữ Tê ren ngoài - Thau 0 đ 0 đ
12 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê ren trong - Thau Nối chữ Tê ren trong - Thau 0 đ 0 đ
13 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa 0 đ 0 đ
14 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê ren trong - Nhựa Nối chữ Tê ren trong - Nhựa 0 đ 0 đ
15 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối giảm chữ Tê Nối giảm chữ Tê 0 đ 0 đ
16 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối chữ Tê Nối chữ Tê 0 đ 0 đ
17 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 45° Co 45° 0 đ 0 đ
18 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° âm dương Co 90° âm dương 0 đ 0 đ
19 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° ren ngoài - ren thau Co 90° ren ngoài - ren thau 0 đ 0 đ
20 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° ren trong - ren thau Co 90° ren trong - ren thau 0 đ 0 đ
21 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
22 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° ren ngoài - ren nhưa Co 90° ren ngoài - ren nhưa 0 đ 0 đ
23 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
24 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co rút 90° Co rút 90° 0 đ 0 đ
25 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Co 90° Co 90° 0 đ 0 đ
26 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nắp bịt ren ngoài Nắp bịt ren ngoài 0 đ 0 đ
27 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nắp bịt Nắp bịt 0 đ 0 đ
28 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Khớp nối sống Khớp nối sống 0 đ 0 đ
29 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối ren ngoài - ren nhựa Nối ren ngoài - ren nhựa 0 đ 0 đ
30 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối ren trong - ren nhựa Nối ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
31 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối rút Nối rút 0 đ 0 đ
32 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nối trơn Nối trơn 0 đ 0 đ
33 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Tê ren trong đồng Tê ren trong đồng 0 đ 0 đ
34 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Ống tránh Ống tránh 0 đ 0 đ
35 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Nút bịt (nắp bịt ngoài) Nút bịt (nắp bịt ngoài) 0 đ 0 đ
36 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Zắc - co ren ngoài đồng Zắc - co ren ngoài đồng 0 đ 0 đ
37 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Zắc - co ren trong đồng Zắc - co ren trong đồng 0 đ 0 đ
38 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Van chặn Van chặn 0 đ 0 đ
39 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) 0 đ 0 đ
40 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Cút 90° (Co 90°) Cút 90° (Co 90°) 0 đ 0 đ
41 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Côn thu Côn thu 0 đ 0 đ
42 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Măng sông ren ngoài Măng sông ren ngoài 0 đ 0 đ
43 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Tê 0 đ 0 đ
44 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Măng sông ren trong Măng sông ren trong 0 đ 0 đ
45 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Măng Sông Măng Sông 0 đ 0 đ
46 ống nước nhựa uPVC, HDPE, PP-R - Stronman Phụ kiện HDPE Stroman Phụ kiện HDPE Stroman 0 đ 0 đ
Bảng báo giá Bồn nước | Bồn nhựa | Máy năng lượng mặt trời | Bồn inox | Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
 • Hotline đặt hàng Hotline đặt hàngHotline đặt hàng
 • 0915 1111 39
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn
 • Điện Thoại Điện ThoạiĐiện Thoại
 • 0908 20 33 39
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Copyrights © 2019 Bồn nước | Bồn nhựa | Máy năng lượng mặt trời | Bồn inox | Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành. All rights reserved.

Thành lập từ năm 1993, trải qua hơn 1/4 thế kỷ, đến nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành Tập đoàn đa quốc gia - Đơn vị hàng đầu sản xuất và cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước tại Việt Nam. Được điều hành bởi đại gia đình có 3 thế hệ là doanh nhân, Tân Á Đại Thành tự hào là Thương hiệu quốc gia với hệ thống 19 Công ty thành viên; 14 Nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam và Lào; 196 chi nhánh trực thuộc; hơn 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái 9 dòng sản phẩm. Trong đó, Bồn inox - bồn nhựa, Bình nước nóng và Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang chiếm giữ thị phần số 1 Việt Nam.

☎️Lhệ đặt hàng từ hãng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://boninoxdaithanh.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Bồn nước | Bồn nhựa | Máy năng lượng mặt trời | Bồn inox | Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

☎️Lhệ đặt hàng từ hãng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:38+07:00

bồn nước inox Tân á Đại thành được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền nhập khẩu ✓Công nghệ hàn lăn tự động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn inox SUS304. ✓Logo dập nổi chống hàng giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn. ✓Thời gian bảo hành và tiêu chuẩn chất lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Tân á Đại thành ✓An toàn cho sức khỏe, Bồn nước, téc nước inox thường được làm từ các chất liệu inox SUS 304 và SUS 316. đây là 2 loại thép không gỉ dòng Austenitic với các đặc điểm không bị nhiễm từ, an toàn với thực phẩm, sáng bóng và có thể dùng trong mọi môi trường. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

Tháng ưu đãi ⏬ $ 32% các sản phẩm tại nhà sản xuất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://boninoxdaithanh.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Bồn nước | Bồn nhựa | Máy năng lượng mặt trời | Bồn inox | Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Tháng ưu đãi ⏬ $ 32% các sản phẩm tại nhà sản xuất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:30+07:00

Máy nước nóng mặt trời không sử dụng điện hay gas để làm nóng nước mà sẽ dùng quang năng của mặt trời. Nguyên lý hoạt động đối lưu nhiệt hay còn được goi là hình thức " biến đổi quang năng thành nhiệt năng" và bẫy nhiệt lượng. Tại đây năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt thiết bị nơi đun sôi nước, nhờ quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình bảo ôn sẽ tăng lên, quá trình diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ nhiệt độ trong bình bằng nhiệt độ của nước tại thiết bị hấp thụ. Chính vì không dùng điện hay gas mà máy năng lượng mặt trời tuyệt đối an toàn, đặc biệt với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em. Lợi ích máy nước nóng năng lượng mặt trời máy năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời (hay còn gọi là quang năng) để làm nóng nước nên rất tiết kiệm điện 100% có khả năng giữ nhiệt lâu, có thể lên tới 96 tiếng nên cung cấp được lượng lớn nước nóng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt như tắm gội, rửa bát… tại gia đình trong nhiều ngày. Bình nước nóng năng lượng mặt trời còn rất an toàn trong quá trình sử dụng, không lo xảy ra các sự cố rò rỉ điện như các loại máy nước nóng chạy điện thông thường. Trong quá trình hoạt động, thiết bị cũng không thải ra các loại khí độc hại như khi đun nước bằng bếp than, bếp củi… nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình và những người xung quanh. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://boninoxdaithanh.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Bồn nước | Bồn nhựa | Máy năng lượng mặt trời | Bồn inox | Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

⚡️giá tại nhà sản xuất với chính sách hậu mãi tốt nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T19:57:20+07:00

Zalo

Bồn nước đại thành 300lit, 500lit, 700lit, 1000lit, 1500lit, 2000lit, 2500lit, 3000lit, 4000lit, 5000lit, 6000lit

máy nóng năng lượng mặt trời 130lit, 150lit, 160lit, 180lit, 215lit, 240lit, 250lit, 270lit, 300lit, 360lit

Bồn nhựa | bồn inox | bồn tự hoại đại thành | giàn máy nóng năng lượng mặt trời